Հիփոթեքային ծրագիր՝ երիտասարդ ընտանիքների համար

«Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ ընտանիքներին» նպատակը երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային (բնակելի տան) խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ պետական աջակցության արդյունավետ համակարգի ներդրումն է:

Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանի ձեռքբերման վարկը տրվում է ցածր տոկոսադրույքով և, բացի ցածր տոկոսադրույքից, ծրագրի շահառուները կարող են նաև ստանալ պետության կողմից սուբսիդավորում բնակարանը երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում։

Այս մասին Iravaban.net-ը տեղեկանում է Պետական աջակցությանծրագրերի իրազեկման հարթակից։

Ծրագրի շահառու կարող է դառնալ.

 • երիտասարդ ընտանիքը, որտեղ ամուսինների տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը, ընդ որում, ամուսիններից մեկը պարտադիր պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի,
 • երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ)։

Անհրաժեշտ է դիմել «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ հետ համագործակցող 15 բանկերից և 5 վարկային կազմակերպություններից որևէ մեկին։

Ծրագրի շահառու (վարկառու) դառնալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը (պարտադիր ցանկ)՝

Վարկառուի ինքնություն`

 • վարկառուի (համավարկառուի) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ),
 • վարկառուի ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ),
 • վարկառուի և նրա ամուսնու ծննդյան վկայականները,
 • վարկառուի և նրա ամուսնու սոցիալական քարտերը,
 • վարկառուի ամուսնության վկայականը, երեխաների ծննդյան վկայականները (առկայության դեպքում):

Տվյալներ եկամուտների մասին՝

Եթե վարկառուն վարձու աշխատող է, ապա.

 • եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ պետք է նշված լինի վարկառուի (համավարկառուի) զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը և փաստացի եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ),
 • վարկառուի, նրա ամուսնու և համավարկառուի անհատական հաշվի քաղվածքներ (վերջին մեկ տարվա, տրամադրվում է հարկային մարմնի կողմից),
 • տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին (գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (եթե դիմողի զբաղվածությունը տվյալ աշխատավայրում 12 ամսից պակաս է)),
 • վարկառուի/համավարկառուի բանկային քարտի քաղվածքը, որտեղ նշված կլինի ամսական աշխատավարձի չափը (անհրաժեշտության դեպքում):

Եթե վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.

 • հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ),
 • պետական գրանցման վկայականը,
 • կանոնադրությունը (առկայության դեպքում),
 • գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն,
 • վերջին 1 տարվա հարկային հաշվետվությունները՝ հաստատված հարկային մարմնի կողմից,
 • վերջին 1 տարվա եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն (գրառումներ), (անհրաժեշտության դեպքում),
 • ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման հաշվետվություն համաձայն Ստանդարտների Հավելված 1-ում ներկայացված ինքնազբաղվածների եկամուտները գնահատելու մեթոդաբանության,
 • գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)։

Տեղեկություն վարկային պատմության մասին՝

 • վարկառուի և նրա ամուսնու (համավարկառուի) վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի ամբողջական զեկույցներ:

Գույքային փաստաթղթեր՝

 • գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական,
 • գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի հիմքեր (ըստ անհրաժեշտության),
 • գրավադրվող անշարժ գույքի գծով սահմանափակումների միասնական տեղեկանք՝ տրված ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից,
 • գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն:

Այլ փաստաթղթեր՝

 • տեղեկանք ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքերի վերաբերյալ,
 • գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի (համավարկառուի)՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրության վկայականներ,
 • վարկի տրամադրման անդորրագիր կամ քաղվածք:

Բացի վերոնշյալ փաստաթղթերից, կախված յուրաքանչյուր դեպքից, վարկառուից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, որոնց ցանկը կարելի է ստանալ վարկը տրամադրող ֆինանսակական կառույցից։

Իրավաբան.net
82 Views
Կիսվիր ընկերների հետ
Ավելացնել մեկնաբանություն